هدايت زارع

مديرعامل

ایمیل :vhd_modir@yahoo.com

ايميل:h_zare@barchinkarco.com

 
 

محمد حسين زارع

رئيس هيدت مديره

ایمیل : mh_zare@barchinkarco.com
 
 

علی زارع

نائب رئيس هيئت مديره

ایمیل : ali_zare@barchinkarco.com
 
 

محمد رضا توكلي

ریاست كارخانه

ایمیل : mr_tavakoli@barchinkarco.com
 
 

فاطمه زارع

مدير فروش

ایمیل : f_zare@barchinkarco.com
 
 

مهديه دهقان

مدير مالي

ایمیل : m_dehghan@barchinkarco.com
 
 

حسن مشكاباديان

مدير توليد

ایمیل : h_meshkabadian@barchinkarco.com
 
 

علي اكبر صفاري

مدير طراحی مهندسی

ایمیل : a_saffari@barchinkarco.com
 
 

سعيد حيدري

مدير كنترل

ایمیل : s_heydari@barchinkarco.com
 
 

امید عادلی فر

مدير تداركات

ایمیل : o_adelifar@barchinkarco.com
 
 

محمد تقي زارع

مدير اداري

ایمیل : mt_zare@barchinkarco.com
 
 

محمد حسين كاشي زاده

مسئول پيمانكاران

ایمیل : mh_kashizade@barchinkarco.com
 
 

سعيد زارع

مسئول شبكه

ایمیل : sz@barchinkarco.com
 
 

عليرضا دهقان

مسئول انبار

ایمیل : ar_dehghan@barchinkarco.com