برخي از مزاياي اين سيستم : 1- قابليت نصب برروي كليه سيستم هاي آبياري مكانيزه. 2- قابل استفاده در تمامي باغات ؛ مزارع و گلخانه ها . 3- اطلاع رساني وضعيت زمين از طريق سيستم پيامكي به كشاورز .4-كنترل آبياري اتوماتيك از طريق تلفن همراه كشاورز .5- استفاده از سنسورهاي داراي پنل خورشيدي كه تا عمق 15 الي 30 سانتي متري خاك ميزان رطوبت و ساير پارامترهاي مهم براي كشاورز از طريق سيستم SMS به سيستم مركزي خود مخابره ميكند