خريدار محترم:

جهت شناسايي و رديابي قطعات شماره سريال موجود بر روي قطعه را به سامانه 300016011111 پيامك نمائيد.