خريدار محترم:

جهت استفاده از گارانتي دستگاه شماره سريال موجود در پلاك را به سامانه 10004481 پيامك نمائيد.